Неделен Будилник

 

images (39)

АКО НЕ СМЕ В ХАРМОНИЯ СЪС СЕБЕ СИ, КАК БИХМЕ МОГЛИ ДА БЪДЕМ В ХАРМОНИЯ СЪС СВЕТА В КОЙТО ЖИВЕЕМ?

Шърли Маклейн е известна американска актриса, носителка на Оскар. Преди няколко години, в скандалната си автобиография, тя говори откровено за секса, властта, славата, магията на сцената и прочие атрибути, съпътстващи живота на една истинска легенда.

Странна е метаморфозата, в  която звездата, правила секс с трима различни мъже на ден, навлиза в новата си, този път житейска и по-самотна, но може би и по-истинска роля - на човек, правещ „космическо пътешествие“ - пътешествието към самия себе си.

В своята интересна книга „Медитацията: навлизане навътре(http://www.spiralata.net/booklist.php?fieldFrom0=840&LangID=0&Letter=*), тя пише : „Опознай себе си" - и всичко останало ще по­следва. Всъщност сега разбирам, че ми е невъзможно да разбера каквото и да било за света, за неговите оби­татели, страданията и конфликтите им и пълния потен­циал на самия живот, докато не се свържа със същите тези течения и истини в себе си. Разбирането и любовта към другите започват с разбиране и любов към себе си“.

И още: „За това изследване бяха необходими време, дис­циплина и едно съсредоточено усилие за разбулването на древните техники на онова, което аз наричам духовна технология. Колкото повече прилагах научените спо­соби, толкова повече откривах, че моите собствени пре­живявания, отношения и възприятия преобразяват жи­вота ми в едно творческо и мирно приключение... На това е посветена и тази книга. „Навлизане навъ­тре" предлага начини за осветляване на вътрешните възприятия. Тя е нещо като личен пътеводител за пости­гане на духовна яснота, който може да преобрази вът­решната ви нагласа така, че да се подобри външната действителност. Надявам се, че собственото ми търсене и придружаващите го методи, техники и подходи ще бъ­дат от полза за хората, които търсят начин да намалят конфликтите, гнева, объркването и стреса в живота си.

618x346

Всеки може, четейки книгата, да прецени ефективността на медиативните техники, които Шърли Маклейн предлага. За мен беше интересен изводът, който тя прави в края:

„Къде е центърът на вселената? Всяко място. Кой е цен­търът? Всеки. Къде е Бог? Бог и енергията, от която е създа­дено всичко, са навсякъде, защото всички ние сме наследи­ли онзи първи миг на времето, когато всичко е започнало.

Ето ни в такъв случай живи в пространството със спо­мена, на някое ниво, че сме се родили преди около петнаде­сет милиарда години. Не можем да видим миналото си, но можем да го усетим. То е част от нашето съзнание. То е част от физичността ни. То е наше наследство. То е това, което сме. Там сме били и там отиваме.

Поглеждайки към природата или по-точно към субатомните структури на материята и енергията и към основ­ните сили, управляващи тяхното поведение, виждаме, че всички те отразяват частици светлина. Светлина, изобра­зяваща величието, красотата и удивителната сила, създа­ла от самото начало това, което наричаме човешка исто­рия, а всъщност и историята на космоса. От единственото ядро на светлинна частица произлиза всичко съществува­що: водород, хелий, нютони, атоми, протони, електрони, не­утрони. Науката, физиката и Стивън Хокинг са проследи­ли вселената назад във времето до един момент, в който тя е била на възраст около десет на минус тридесет и пета степен част от секундата. Взривът, последвал отброяването, при което „нищо"-то е станало „нещо". Какво е имало пре­ди, това е загадка.

Може би като „навлизаме навътре" в себе си, ще усе­тим отговора на това „нещо". Може би точно това е загадка­та. Ние търсим отговорите вън. Може би те са били през цялото време в огромния простор на индивидуалното ни съзнание, което знае, че по някакъв начин е свързано към великия първоизточник. Вдъхновението в самата наука идва от духовната вяра в един Бог - един Извор. Може би Алекс Орбито, Гаспарето и Маврицио просто са се настрои­ли към едно по-точно познаване на своето начало и всеки от нас е способен на това, ако интегрира в себе си духовно-интуитивния спомен за своя произход. Може би това виж­дах в очите на Стивън Хокинг и можех да опиша само с думата любов. Може би колкото повече навлизаме в себе си с любов, използвайки техниките и древните процедури с цвят, енергия и звук, толкова по-лесно просто ще си спом­ним кои сме всъщност и ще останем просветлени с истина­та, че всички сме присъствали в началото. По тази причи­на ние сме едно.

Следователно всеки от нас е част от Бог. Затова по природа всеки от нас е хармоничен и личното ни приемане на тази хармония е право пропорционално на дълбочината, с която признаваме и приемаме Бога в себе си“.

Снимка:http://www.webcafe.bg/id_399877390/slide_2_Sharli_Makleyn:_Nyakoga_spyah_s_po_trima_na_den%E2%80%A6

I&V

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *